Prezentare generală

2019-11-02

Cu o echipă puternică în spate şi cu o amplă activitate comunitară, Sepsi Radio este indiscutabil radio-ul maghiar numărul 1 din municipiul Sfântu Gheorghe, acoperind cu succes cele mai importante zone de audienţă. Cu un public generalist şi cu un format dinamic, postul reuşeşte să fie perceput ca unul al comunităţii, apropiat de oameni şi la fel de deschis atât către cei tineri cât şi către populaţia matură. Prin impactul emisiunilor ealizate si al evenimentelor în care se implică, poate fi considerat cu ușurință cel mai influent canal mass-media din județul Covasna. Faptul acesta este confirmat de mai multe studii sociologice realizate în anul 2019 care certifică Radio Sepsi drept cel mai important formator de opinie din Sfantu Gheorghe si împrejurimi.
Programul Sepsi Radio este structurat astfel încât să se ofere o atenţie egală nevoii de informaţie (locală, naţională şi internaţională) dar şi muzicii, profilul fiind unul CHR (Contemporary Hit Radio). Colaborând cu mai multe personalităţi locale şi având în echipă câţiva din cei mai buni specialişti locali în media, reuşim să fim în continuare cel mai important radio local în limba maghiară din judeţ. Este motivul pentru care suntem convinşi că apelând la serviciile noastre veţi avea un feedback garantat. 
Așteptăm să vă cunoaștem și să lucrăm cu Dumneavoastră.  
 
Contact
Tel: (+40)744-259 928
Adresa: 520064, Strada Presei nr.4, Incubatorul de Afaceri, cam. 22, Sf-Gheorghe, Romania
Sms: (+40)752-204 204
E-mail: sepsi@sepsiradio.ro
 
Institutia de reglementare si supraveghere mass-media: CNA, e-mail: cna@cna.ro
 
 
Date despre companie:
 
Licenta de emisie a postului de radio local din Sf Gheorghe, cu denumirea Sepsi Rádió, 98.5 FM este detinut de:
Societatea  comerciala   S e p s i   R a d i o   S . R . L . ,   cu   sediul   în   Sfântu  Gheorghe,   str. Presei,  nr 4  biroul 22, judetul  Covasna, înregistrat la  O.R.C.  Covasna  sub nr.   J 1 4 / 3 0 5 / 2 0 0 7,   cod  unic de înregistrare RO 2 1 8 3 4 0 9 2,  cont  bancar   R O   0 7   B   T R L   0 1 5 0   1 2 0 2   D 4 1 8   2 1 X X  deschis la Banca Transilvania, sucursala Sfântu  Gheorghe,  reprezentat   prin   G r u b i s i c s   L e v e n t e.
 
Structura actionariatului pana la nivel de persoana fizica si juridica, asociat sau actionar care detine o cota mai mare de 20% din capitalul social:
Grubisics Levente - 100% din capitalul social.
 
Reprezentant legal: Grubisics Levente - director
 
Raspundere editoriala: Sepsi Radio - Grubisics Levente - director programe
 
Coordonatele furnizorului de mass-media, adresa de posta electronica si site-ul unde poate fi contactat direct si eficient: e-mail director : grubi79@yahoo.com, e-mail redactie: sepsi@sepsiradio.ro, site: www.sepsiradio.ro
 
 
 
 

Cod deontologic Asociaţia Română de Comunicaţii Audiovizuale – septembrie 2011 
 
CONSIDERENTE PREALABILE
Prezentul cod deontologic se situează în contextul creat de cadrul reglementativ existent, respectiv legea audiovizualului, codul audiovizualului, codul civil, Convenţia europeană a drepturilor omului, jurisprudenţa CEDO. Aceste reglementări sunt asumate ca reguli de conduită editorială, atât în virtutea caracterului lor de obligaţie legală, cât şi cu convingerea că misiunea de interes public a radiodifuzorilor trebuie să se construiască în materia oferită de comunicarea audiovizuală realizată prin respectarea legii.

NIVEL DE AUTOREGLEMENTARE
Prezentul cod nu dublează reglementările existente, ci le presupune ca elemente externe de referin.ă pentru adi.ionarea de reguli sau principii suplimentare, care constituie în fapt materia sa. Din acest motiv .i pentru a evita incoeren.a de a reproduce în domeniul autoreglementării prevederi care sunt direct obligatorii prin lege sau legislaţie secundară şi nu pot fi asumate ca facultative, nici chiar cele mai importante dintre reglementările legale nu vor fi regăsite în conţinutul său.

PRINCIPII
Prezentul cod valorizează convingerea că obligaţia respectării legii şi a reglementărilor poate coexista fără a intra în contradicţie cu nevoia pe care o au radiodifuzorii, producătorii, editorii şi redactorii de a utiliza valorile care emerg din experienţă, bun simţ, repere editoriale şi etice, atunci când se confruntă cu provocări editoriale sau când desfăşoară rutina activitaţii editoriale obişnuite. „Intr-o lume perfectă ar funcţiona o singură reglementare: folosiţi-vă propria si cea mai bună judecată!” (BBC Editorial Guidelines) Increderea publicului este o altă valoare pe care o păstrăm ca reper şi ea poate fi câştigată numai prin imparţialitate şi onestitate şi prin garanţia că se evită în orice moment inducerea în eroare a publicului sau manipularea lui. Acurateţea prezentării adevărului nu se poate obţine numai prin simpla prezentare a faptelor, ci doar în urma unui efort de a detecta aspectele relevante, de a distinge evidenţa de prejudecată sau confuzie pentru a beneficia de funcţia de incertitudine, şi de a descoperi adevărul acolo unde el se află (BBC-EG) Integritatea şi independenţa editorială trebuie păstrată în fa.a oricăror interese externe, a oricăror presiuni politice sau comerciale şi a oricăror interese personale. (BBC-EG) Conţinutul editorial trebuie să ofere semnificaţie utilă pentru public, nu doar să îi stimuleze reacţii sau să il facă ţintă a mesajului publicitar. Divertismentul oferă şi el acest tip semnificatie sub forma valorii construite cu umor, bun simţ si bună inspiratie.

STANDARDE EDITORIALE
Radiodifuzorii pot asigura, individual, standarde editoriale care să contribuie la ridicarea nivelului de educa.ie media al publicului .i nu vor promova practicile editoriale care sacrifică performan.a editorială în favoarea compromisului cu solutii editoriale care conduc la coborârea nivelui de civiliza.ie mediatică a publicului. Este dezirabil ca spatiul de desfăsurare a competitiei între radiodifuzori să se pozitioneze în zona superioară a preferintelor publicului şi să contribuie la ridicarea nivelului acestora.

PROMOVAREA ÎNŢELEGERII CORECTE A LEGISLAŢIEI
Radiodifuzorii vor acorda aten.ie, în măsura posibilului, promovării întelegerii corecte a legislatiei din domeniul audiovizual sau din alte domenii si pentru eliminarea abuzurilor generate de neclarităti legislative sau interpretări eronate ale reglementărilor, inclusiv prin indicarea si relevarea în fata autoritătilor si a publicului a temelor si solutiilor reglementative controversabile. In acest sens se va avea în vedere şi responsabilizarea celor implicati în realizarea programelor în sensul evaluării critice a efectelor ce rezultă din difuzarea programelor, atât sub aspect legal cât si sub aspecte nereglementate, dar semnificative în raport cu drepturile si interesele altora.

INFORMAREA CORECTĂ
In măsura în care difuzează în principal sau secundar ştiri şi programe informative, televiziunile sau radiourile trebuie să se comporte ca agentii socio-economice speciale ale căror obiective antreprenoriale trebuie sa fie configurate pentru întrunirea condiţiilor de furnizare a accesului la un drept fundamental, dreptul publicului la informare (Rezoluţia Consiliului Europei 1003/93 referitoare la etica jurnalistică) Informatiile nu ar trebui să fie tratate ca o marfă, ci ca necesare pentru a satisface un drept fundamental al ceta.eanului. În acest sens, nu ar trebui să se exploateze nici calitatea si nici continutul stirilor sau opiniilor strict pentru a mări audienţa ori veniturile obtinute din publicitate, ci pentru a satisface în mod optim dreptul la informare, beneficiile în audienţă şi venituri, care sunt necesare şi legitime în cazul radiodifuzorilor privaţi, ca suport al întregii lor activităţi, urmând a rezulta din excelenţa indeplinirii acestei misiuni publice. (Rez COE 1003/93) Dat fiind că activitatea radiodifuzorilor din zona programelor informative este una de “intermediere” între informaţia preexistentă şi public, în sensul de furnizare a unui serviciu de informare, aceştia trebuie să asume faptul că .i drepturile pe care le detin în legatură cu libertatea de informare depind de destinatarii acesteia, adică de cetaţeni. Aceasta nu înseamnă însă că programele informative sunt doar un simplu act de răspândire a informaţiilor, in timp ce interpretarea acestora ar fi atributul prioritar al publicului. Dimpotrivă, informaţia conţine in sine traseul de la faptă la semnificaţie, traseu care fără contribuţia interpretativă şi analitică a mass-media ar rămîne un simplu labirint al confuziilor – cazul zvonurilor, care nu trebuie să constituie o materie primă pentru media, este tipic în acest sens. In plus „libertatea in domeniul presei include, de asemenea şi recurgerea la o anumită doză de exagerare, chiar de provocare” (teză în decizie CEDO). Elementele de retorică constitutive comunicării umane nu pot fi cenzurate tocmai în cazul mass-media audiovizuale. In sensul valorilor promovate de CEDO, libertatea de exprimare nu se exercită numai pentru a difuza informaţii sau idei care sunt primite favorabil sau cu indiferenţă, ci şi în cazul celor care şochează, contrariază, sau deranjează, cazuri in care radiodifuzorii se vor asigura că difuzarea este motivată prin raţiuni de interes public. Informarea corectă include si obliga.ia de a include aspectele cele mai semnificative pentru via.a societătii, inclusiv cele cu relevantă pentru dezvoltarea acesteia în sens pozitiv. Dat fiind că evaluarea unor asemenea caracteristici nu poate fi apanajul unei autorităti sau rezultatul unei reglementări, acest principiu râmâne un “Principiu de relevanţă”, principiu asumat individual de către radiodifuzor .i administrat după propria libertate de constiintă a celor care participă la gestionarea lui , în condiţiile în care nu se poate impune o instanţă care să decidă care anume aspecte sunt sau nu semnificative in sensul men.ionat. Respectul adevărului presupune şi educarea capacităţii de a-l discerne si de a-l prezenta astfel încât efectul de informare a publicului să fie maxim. Se recomandă ca verificarea legalită.ii con.inutului editorial să fie integrată actiunii de determinare a adevărului .i creativită.ii editoriale într-un mod care nu poate influenta si inhiba această ac.iune sau creativitatea mijloacelor de comunicare editorială, în condiţiile în care verificarea legalitaţii va fi întotdeauna anterioară difuzării programelor. Radiodifuzorii vor expune, dacă aleg să facă acest lucru, principiile editoriale deopotrivă pentru a se identifica în faţa publicului, dar şi pentru a răspunde aspiratiilor sale, ca şi pentru a-l educa în sensul familiarizării cu valorile mass-media. 
 
JUDECĂŢILE DE VALOARE / OPINIILE 
Desi opiniile sunt în mod necesar subiective şi, în consecinţă, nu pot si nu trebuie să fie supuse criteriilor de corectitudine (după cum s-a exprimat CEDO „ judecăţile de valoare nu trebuie să fie supuse probei veridicităţii”), trebuie totuşi să existe asigurarea că opiniile sunt exprimate în mod sincer si etic şi că ele sunt fondate pe un suport faptic credibil şi suficient. Opiniile care iau forma unor comentarii la adresa unor evenimente sau actiuni referitoare la persoane sau la institu.ii nu trebuie sa încerce sa nege realitatea faptelor sau a datelor. În exerciţiul activităţii editoriale trebuie să se manifeste atât respectul legitim şi reciproc faţa de orientările ideologice ale editorilor si ale proprietarilor dar şi acceptarea faptului că această activitate editorială este limitată de exigente imperative constând în raportarea de stiri corecte si de opinii etice. Acest lucru este esential în vederea respectarii dreptului fundamental la informare al cetaţenilor. (Rez COE 1003/93)
INDEPENDENŢĂ ŞI IMPARŢIALITATE
Independenţa şi imparţialitatea nu inseamnă neutralizarea valorii de adevăr a stirilor prin prezentarea plată si neutralizarea reciprocă a informatiilor si a opiniilor contradictorii. Continutul editorial va pune in evidentă opinia relevantă sau informatia de maximă credibilitate, precizând însă caracterul relativ al veridicitătii, care în unele dintre cazuri, poate fi stabilită numai în instanţele de judecată sau de evaluarea opiniei publice. Independenţa şi imparţialitatea nu înseamnă a refuza evidenţa adevărului atunci când el se află cu în mod clar de partea unora dintre cei aflaţi în dispută, cu excepţia cauzelor penale, unde evaluarea aparţine exclusiv instanţelor de judecată. Realizatorii vor fi imparţiali din punct de vedere politic în realizarea programelor, fără a fi însă opriti de la a avea convingeri politice proprii. Continutul editorial va acorda importantă problemelor reale ale societăţii si nu va crea false probleme sau nu va obtura aten.ia publicului cu probleme minore. Totodată se va avea în vedere adresarea pe un public .intă, care poate fi diferen.iat pe capacitate de inţelegere, informare .i preferinţe şi nu numai în func.ie de capacitatea de a răspunde la mesajele comerciale, ci şi în paralel cu aceasta. Nu se va crea confuzie intre cele două planuri, respectiv planul editorial .i cel publicitar, ci se va crea un cadru de repere care să ajute publicul să le distingă pentru a extrage beneficiile disponibile în ambele. Interesele commerciale ale societă.ilor de radio şi televiziune se vor putea exercita in limitele satisfacerii interesului public sau, în situaţia cazurilor punctuale legitime în care nu există o relaţie directă între acestea şi interesul public, fără a leza interesul public.

RESPONSABILITATEA EDITORIALĂ
Responsabilitatea editorială apar.ine radiodifuzorului în calitatea sa de societate comercială, respectiv structurii de proprietate si conducere care răspunde de actiunile societătii comerciale. Responsabilitatea editorială se constituie numai în raport cu şi este este opozabilă numai dispoziţiilor legii audiovizualului si reglementărilor subsecvente ale codului audiovizual. Orice conflict generat de conţinutul editorial care nu contravine însă acestor reglementări nu antrenează responsabilitatea editorială a radiodifuzorului (ci responsabilitatea civilă sau comercială, după caz.) Responsabilitatea editorială se asumă în cadrul exercitiului politicii editoriale, de către conducerea societătii. Politica editorială reprezintă conceptia asupra principiilor, regulilor si strategiei după care se structurează productia si/sau difuzarea de continut editorial, inclusiv punerea ei în practică. Exercitiul ei poate fi delegat managerului, editorilor sau realizatorilor de programe în mod expres, dar fără a transfera si responsablitatea editorială. Radiodifuzorul poate interveni în activitatea editorială oricând consideră necesar, si în special atunci când delegarea politicii editoriale nu produce efectele prezumate. Instanta care detine dreptul de politică editorială beneficiază, impreună cu realizatorii, de dreptul de confidentialitate a surselor, asa cum este prevăzut de lege. Radiodifuzorul va stabili cu realizatorii de programe condi.iile care se aplică atunci când este utilizat recursul la clauza de con.tiin.ă, respectiv la dreptul acestora de a nu actiona împotriva convingerilor proprii, care trebuie acordat fără limite. Decizia de a face publică sau nu politica editorială aparţine autorilor ei, în condiţiile în care politica editorială poate să îmbrace aspecte de confidenţialitate care se supun regulilor competiţiei corecte. Acesta nu face însă mai puţin importantă responsabiltatea editorială.

INTERESUL PUBLIC SI PROTECTIA DREPTURILOR PERSOANEI
Este de interes public atât protejarea drepturilor individului cât şi respectarea dreptului lui şi al publicului de a fi informat în contextul asigurarii pluralismului surselor de informare. Libertatea de exprimare este ea însăşi de interes public. Problemele de interes public sunt în mare parte puse în discuţie în legătură cu figurile publice, respectiv persoanele care deţin o funcţie publică sau care utilizează resursele publice, sau în sens larg, toţi aceia care joacă un rol în viaţa publică, fie în politică, ecomomie, arte, sfera socială, sport sau în orice al domeniu, in sensul definiţiei date de Rezoluţia 1165 (1998) a Consiliului Europei. No.iunea de figură publică nu se restrânge deci la politicieni sau membri ai administra.iei, ci include personalităti din diverse domenii a căror prezentă publică stârneste interes. Figurile publice trebuie să admită că poziţia lor în societate îi expune la o presiune sporită asupra vieţii lor private. Mai mult, „asteptarea legitimă de protectie a vietii private si a dreptului la propria imagine” nu poate fi invocată în spatii în care se admite o expunere normală în faţa publicului si a presei. Dat fiind ca persoanele publice contribuie la stabilirea standardelor sociale atât prin diferfentiere cît si prin exemplu, cercul interesului public legitim ar fi prea ingust circumscris dacă s-ar reduce numai la dezbaterea pe marginea reflectării unor comportamente care sunt moral sau legal discutabile si nu ar include si reflectarea normalităţii comportamentului vietii zilnice, dacă aceasta serveşte la formarea opiniei publice în chestiuni de interes general sau la dezbateri de interes general. In acest sens şi programele de divertisment pot aborda viaţa privată a persoanelor publice atât cu indreptăţirea dată de aspectele de interes public cât şi în sensul că programele de divertisment sunt la fel de bine protejate de dreptul la liberă exprimare. Valoarea de divertisment a continutului editorial poate constitui o contributie la formarea valorilor publice si de aceea prezintă interes public. In cazul persoanelor care acced în mod voluntar în viata publică, acestea nu mai pot invoca dreptul de a rămâne anonimi, imaginea lor devenind într-un anume grad o proprietate publică la care mass-media poate face apel pentru a intreţine dezbateri de interes public şi construcţia de valori ale vieţii cotidiene. Prezentarea unor astfel de cazuri se va face numai dacă radiodifuzorii vor fi în măsură să demonstreze că expunerea unor aspecte de viaţă privată, indiferent dacă prejudiciază sau nu imaginea persoanei, reprezintă o contribuţie la dezbateri de interes general care consolidează valorile societăţii contemporane. In sensul construc.iei de valori civice, radiodofuzorii pot avea în vedere valorizarea principiilor anti-discriminare în mod pro-activ, prin promovarea de continut care să conducă la întelegerea importantei patrimoniului valoric al egalitătii în drepturi a persoanelor. In acest sens se va acorda atentie principiului egalitătii dintre femei si barbati si combaterii prejudecătilor care contravin acestui principiu. Radiodifuzorii vor respecta principiul prezum.iei de nevinovătie în sensul de a nu califica o persoană ca fiind vinovată de comiterea unei fapte penale sau a unor contraventii înainte ca acest lucru să fi fost stabilit prin parcugerea tuturor căilor de dezbatere în instantele de judecată, iar acuzaţiile formulate la adresa sa vor fi prezentate ca relative. Aceasta prezumpţie se aplică însă numai în cazul unor acuzaţii pentru fapte care pot face obiectul instantelor de judecată. In măsura în care asemenea acuzaţii se formulează de către politicienii care beneficiază de imunitate pentru declaraţii politice, contextul va fi prezentat ca atare publicului. In mod corespondent, acuzaţiile pentru fapte de altă natură decât cele care pot face obiectul instantelor de judecată vor fi prezentate ca nefiind purtătoare de alte incriminări decât cele cu sens moral sau etic, care nu pot fi stabilite pe calea instantelor de judecată.

REPREZENTAREA VIOLENŢEI
Reprezentarea violentei in programele de televiziune este limitata prin prevederile legii audiovizualului precum si prin deciziile emise de CNA in aplicarea legii. Programe care contin reprezentari ale violentei pot fi transmise in situatia in care ele nu afecteaza dezvoltarea fizica sau mentala a minorilor, dat fiind caracterul limitat al violentei in cauza sau date fiind conditiile speciale de programare a acestora si de marcare a lor cu avertizari, care, in general, exclud accesul minorilor la difuzarea lor. Totodata, in privinta programelor care includ violenta, trebuie distins ceea ce reprezinta continut nelegal, anume ceea ce nu poate fi transmis in nici o situatie, de ceea ce poate fi transmis numai cu avertizari obligatorii sau numai la intervale orare permise, precum si de ceea ce reprezinta continutul a carui difuzare nu incalca prevederile legii dar care, de asemenea, contine o reprezentare a violentei si poate induce un stress, sau poate induce comportamente nedorite. Aceste din urmă tipuri de programe, care pot fi difuzate, dar a caror difuzare nu este dezirabila, dincolo de criteriile impuse de lege, pot fi supuse unui regim de autoreglementare. Spatiul de actiune al autoreglementarii vizeaza programe cu continut de violenta a caror difuzare presupune ca prevederile legale nu au fost incalcate, dar care sunt supuse unor restrictii suplimentare. Ca urmare, nerespectarea acestor restrictii de autoreglementare nu poate fi considerata o incalcare a legii sau a reglementarilor CNA emise in aplicarea legii. Dat fiind ca lumea reala contine violenta, este rezonabil ca televiziunea sa o reflecte, chiar daca aceasta poate produce o agresiune asupra publicului, dar numai daca acesta agresiune este un efect secundar si este complementară scopului motivat al informarii si avertizarii publicului. In sensul prezentului cod, prin violen.ă se în.elege: “actiune de forta care agreseaza integritatea fizica sau psihica a individului pentru a-i domina sau distruge identitatea umana.” Prezenta violentei in programe trebuie sa fie intotdeauna justificabila editorial sau prin logica dramaturgica a programului, in sensul ca trebuie sa stabileasca o relatie de continut informational sau spectacular cu publicul, care sa se inscrie in datele interesului public specific domeniului audiovizual. Difuzarea de programe care contin violenta gratuita (anume violenta care nu joaca un rol central in definirea subiectului, a unui personaj sau a unei teme a programului ca ansamblu, la randul lui motivat valoric) este interzisa prin lege. Violenta care are ca scop socarea publicului pentru a-i atrage atentia asupra programului fara a- i oferi elemente necesare pentru a intelege justificarea editoriala sau dramaturgica a acestuia, si care recurge la reactiile lui primare, nemediate de resursele sale culturale si de civilizatie, trebuie evitata. Astfel, se va avea in vedere ca: Difuzarea de programe care promoveaza sau elogiaza violenta este nedezirabila. Efectul spectacular bazat pe violenta este de evitat. Programele pentru copii nu vor contine decat grade reduse de violenta fizica, verbala sau emotionala. Violenta in termenii referentiali ai lumii reale trebuie sa se distinga de violenta ca efect al fanteziei si sa fie supusa unei restrictii mai accentuate in cazul unor elemente de continut similare. Reciproc, reprezentarea violentei marcate drept imaginar poate fi mai larga. In programele care contin referiri la violenta reala trebuie prezentate publicului efectele finale ale violentei asupra faptasilor si asupra victimelor. Desi se admite ca in cazul filmelor de gen (actiune, sf, thriller) gradul crescut de conventie permite o prezentare mai explicita a violentei, trebuie totodata avut in vedere ca in melodrame sau telenovele conventia poate intensifica efecte nedorite, in perceptia sinuciderilor, de pilda, care pot afecta publicul. In programele pentru copii cu personaje reale, violenta se va prezenta numai daca este esentiala pentru dezvoltarea personajelor sau a intrigii. Programele de animatie care contin violenta stilizata si non-realista nu vor avea violenta ca tema centrala si nu vor stimula imitarea unor comportamente periculoase. Programele pentru copii vor trata cu atentie teme care pot induce copiilor sentimente de insecuritate. Programele pentru copii trebuie sa evite promovarea de comportamente imitative periculoase. Programele nu vor contine scene de violenta realista care sa induca ideea ca violenta este modul cel mai eficient de a solutiona probleme sau conflicte reale. Programele nu vor minimaliza efectele violentei in viata reala. Programele nu vor contine elemente terifiante arbitrare, fara relatie de continuitate cu tema programului. „Controlul parental” instituit prin reglementari aplicabile programelor nu trebuie sa devina un substitut pentru responsabilitatea directa a parintilor, ace.tia trebuind să fie avertizati de radiodifuzor în acest sens. Violenta in stiri si programe informative: Violenta va fi prezenta in stiri si programe informative numai daca prezentarea ei aduce o informatie relevanta pentru teme sociale de ansamblu sau specifice, sau daca este necesara pentru a semnala si constientiza un pericol sau un risc general – individual sau colectiv. Informatiile continand scene de violenta vor fi precedate de avertizari cu privire la potentialul efect de stress pe care il pot avea asupra publicului in general sau asupra unor categorii speciale (minori). Se va avea in vedere ca pozitia in jurnalele de stiri a reportajelor continand violenta sa nu creeze elemente suplimentare de soc si sa nu afecteze identitatea stirilor din imediata vecinatate. Informatiile despre incidente violente care pot afecta minorii sau familiile trebuie prezentate intr- o maniera cat mai putin explicita. Daca acest lucru nu se poate face, si daca nu se contravine interesului public al necesitiatii informarii eficiente, acestea vor fi difuzate in intervale orare de regula inaccesibile minorilor. Respectul pentru demnitatea fiintei umane impune reguli speciale prin care sa se evite excesul de realism atunci cand sunt prezentate victime (in cazuri unde acest lucru are o motivare exceptionala). Se va evita excesul prin cumul de difuzare de programe cu violenta motivate individual, pentru a nu se crea ca rezultanta presiuni asupra publicului. Reportajele si stirile despre evenimente conflictuale sau acte teroriste nu vor fi prezentate in asa fel incat a incite la dezordine si violenta sau sa creeze panica. Prezentarea unor incidente violente sau a urmarilor acestora nu va fi controlata si cosmetizata in asa masura incat relevanta informatiei sa fie afectata sau sa se creeze o imagine falsa despre conditia umana. Totodata, trebuie avute in vedere actiuni de stimulare a constructiei unei perceptii active a publicului, prin: Educarea publicului pentru a intelege riscurile la care se expune in raport cu emisiunile care contin violenta. Alfabetizarea televizuala: intelegerea modului in care poate fi selectata si asimilata oferta de programe. Promovarea introducerii unui sistem tehnic de blocare voluntara, de catre parinti, a accesului copiilor la emisiuni care conţin violenta (de tipul V-cip-ului ) Promovarea educationala a deciziei si a mijloacelor necesare pentru a alege calitatea drept criteriu in selectarea emisiunilor. Promovarea concertata a unor programe si strategii care sa induca la public reactii valorice active fata de oferta de programe si care, drept consecinta, sa promoveze competitia pentru audienta intre companiile de televiziune preponderent pe vectorul calitatii programelor. Se va promova in emisiuni cultura respectului reciproc si a depăsirii violentei, a spiritului civic si democratic. Se vor oferi cat mai multe informatii despre caracterul programelor cu continut de violenta (prin EPG, teletext, programe tiparite etc.) Se va promova in programe educatia pentru o lectura critica a imaginii, care sa releve mecanismul implicarii individului in perceptia acesteia.

PREZUMTIA DE CREATIVITATE
Totusi, este specific pentru o parte din principiile formulate aici că nu pot decât să rămână la nivelul de reper, fiind imposibilă o judecată asupra faptului dacă practica editorială se conformează lor sau nu. Pentru noi este suficient însă ca aceste principii să constituie o preocupare, iar punerea lor in practică să producă o valoare construită conform creativitătii fiecărui editor. Acesta este principiul „prezumtiei de creativitate”.

Notă: Acest cod fost redactat avand ca referin.e, intre altele, următoarele documente: 1. Commercial Television Industry Code of Practice – Australia January 2010 2. ACDIRT Canada – l’Association des journalistes électronique- Code de déontologie 3. CAB Code Regarding Violence in Television Programming 4. Canadian Association of Broadcasters’ Equitable Portrayal Code 5. Editors’ Code of Practice – United Kingdom 6. Code of Ethics for the Austrian Press -Austria 7. Code of Ethics for the Press, Radio and Television- Sweden 8. United Kingdom Code: Code on Standards of the Broadcasting Standards Commission 9. Codul deontologic al ziaristului adoptat de Clubul roman de presa 10. Codes of Journalistic Principles / Europe 11. Reports on possible co-operative regulatory systems 12. Case of Verein Gegen Tierfabriken Schweiz CEDO 13. Case of Von Hannover V. Germany CEDO 14. The Editorial Guidelines BBC 15. The Ethical journalism initiative – Aidan White 16. Right to one’s own image – ECHR judgments 17. Dreptul la respectarea vieţii private şi de familie Ghid privind punerea în aplicare a articolului 8 ECHR 18. Libertatea de exprimare, Ghid privind punerea in aplicare a articolului 10 al Convenţiei europene pentru Drepturile Omului 19. The Media Self-Regulation Guidebook 20. The Public Interest,the Media and Privacy – David E. Morrison,Michael Svennevig 21. OFCOM Code on Fairness and Privacy 22. OFCOM Code on Standards 23. CRP / recomandare privind auto-reglementarea relatiilor profesionale 24. Parliamentary Assembly on privacy /rezolutia COE nr 1165/1998 25. Rezolutia COE 1003/1993 etica jurnalismului 26. Statutul jurnalistului / COM 27. Statutul ziaristului din Societatea romana de televiziune 28. Statement of Principles of Radio and Television Broadcasters – The National Association of Broadcasters – SUA

 
 
 

Szavazógép

Milyen témákkal foglalkozzunk többet?

közéleti
politikai
gazdasági
sport
kulturális
ismert emberek
bármi, csak legyen helyi
egyszerű emberek történetei/sikerei
szavazokEredmények
Szavazatok száma: 185